Tradycja

HISTORIA SZKÓŁ W BIAŁYM KLASZTORZE1897 - 1933 - Szkółka Ludowa - 4-letnia bezpłatna szkoła podstawowa dla dzieci z okolicy- rocznie
przebywało w niej od 120 do 170 uczniów.
1897 - 1939 - Szkoła Powszechna oraz Gimnazjum Humanistyczne im. Królowej Korony Polskiej.
1933 - Rozpoczyna pracę Szkoła Gospodarcza im. Pani naszej Jazłowieckiej, prowadzona na dwóch poziomach:
I- po szkole powszechnej, II - po szkole średniej.
1939 - 1945 - Tajne nauczanie w kompletach gimnazjalnych, dożywianie ludności (szczególnie dzieci ludzi
bezdomnych i w podeszłym wieku).
10 X 1940 - Rozpoczyna pracę koedukacyjna Państwowa Szkoła Handlowa. Zajęcia trwają do 2 II 1943r.
4 IV 1941 - Zajęcie Szkoły Gospodarczej i części szatni przez oddział żołnierzy niemieckich.
Od 9 V 1942 - w Klasztorze mieściło się 8 szkół: Szkoła Handlowa, Szkoła Krawiecka i Gospodarcza, Kurs
Techniczny, 6 szkół powszechnych pracujących na zmiany oraz nauczanie religii.
29 I 1945 - Jawne otwarcie Gimnazjum - 150 uczennic;
W okresie powojennym władze PRL narzucały zmiany profilu szkoły.
1945-1950 - Gimnazjum i Liceum Humanistyczne;
1946-1951 - Roczna Szkoła Rolnicza, Gimnazjum Gospodarcze, Liceum Hotelarskie;
1951-1953 - Technikum Przemysłu Gospodniego i Technikum Gastronomiczne;
1950 - Szkoła Gospodarcza im. Pani Naszej Jazłowieckiej (2-letnia), która została przekształcona na
Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną (3-letnią);
1953 - pozwolono tylko na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej 2-letniej,
potem 3-letniej o zmieniających się specjalnościach;
1 IX 1957 - otwarty został Internat i Szkoła Podstawowa dla dzieci potrzebujących przebywania w klimacie
podgórskim; władze państwowe po miesiącu cofnęły pozwolenie na prowadzenie szkoły;
1972 - Internat małych dzieci został zlikwidowany;
1981 - 1989 - Otwarto 4-letnie Liceum Zawodowe (specjalność: gastronom);
1986 - Rozpoczęło pracę Technikum Gastronomiczne (zawód: technik technologii żywienia - żywienie zbiorowe);
1 IX 2002 - przekształcenie szkół ponadpodstawowych w ponadgimnazjalne (reforma systemu edukacji);
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna jest znowu 2-letnia, Technikum Gastronomiczne - 4-letnie
(zawód: technik organizacji usług gastronomicznych);
1 IX 2003 - zmiana nazwy Technikum Gastronomicznego na Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie;
otwarcie Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski.
31 VIII 2011 - zamknięcie Gimnazjum i otwarcie Przedszkola.