rekrutacja

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Do szkoły przyjmowane są dziewczęta, które pragną kształcić się w szkole katolickiej.
 2. Dokumenty przyjmowane są od 1 lutego do wyczerpania limitu miejsc.
 3. O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z kandydatką w obecności rodziców w dniu składania dokumentów. Kandydatka powinna mieć dwie ostatnio ustalone oceny zachowania przynajmniej dobre.
 4. Przyjęcie do szkoły kandydatki zamiejscowej jest jednoznaczne z przydzieleniem miejsca w internacie.
 5. Od 1 września 2012 szkoła rezygnuje z pobierania czesnego, zachowując nadal status szkoły prywatnej o uprawnieniach szkół publicznych.Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy, ściągnij-TGH ściągnij-ZSG
 • 3 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia klasy II,
 • wykaz ocen z I półrocza klasy III,
 • świadectwo Chrztu świętego,
 • opinia wychowawcy klasy,
 • opinia księdza proboszcza lub katechety

Po zakończeniu roku szkolnego:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
  (wydawane na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę),
 • pracownicza książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • karta informacyjna - potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

Do 1 września:

 • karta zdrowia ucznia,
 • dowód osobisty (dotyczy mieszkanek internatu).


UWAGA! Informujemy, że rekrutacja do naszych szkół odbywa się tradycyjnymi metodami. Nie prowadzimy rekrutacji drogą elektroniczną i dlatego nasze szkoły nie są wykazywane na liście szkół do wyboru dla ucznia.Zapraszamy do zwiedzania szkoły
po uprzednim umówieniu się (telefonicznie lub e-mailem).

Kandydatki do szkoły zapraszamy do ostatecznego potwierdzenia wyboru szkoły w dniach 23 czerwca od godziny 11-16 oraz 24 czerwca 2017 r. w godz. 10.00 - 16.00. Należy dostarczyć: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz kartę informacyjną – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej. Jest możliwość przyjazdu w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapraszamy!